1.    כללי 

1.1               דיגיטלדיירקט הינה חברה המפעילה קניון דיגיטלי למוצרי שיווק דיגיטליים. דיגיטלדיירקט (להלן: "החברה"), מציגה באתר www.digitaldirect.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"),  וברשת האינטרנט מידע אודותיה ואודות מוצריה וזאת בכפוף לתנאים כדלקמן.               
 

1.2               השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והנך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. למען הסר ספק יובהר כי תנאי השימוש כדלקמן חלים על כל המשתמשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים במוצרי החברה.     
 

1.3               החברה תהא רשאית, בכל עת וללא  צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הנך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש. 
 

1.4               החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.       
 

1.5               הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.         
 

2.    השימוש באתר

2.1               השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורה המפורש, מראש ובכתב, של החברה.     
 

2.2               נוכח האמור לעיל, במסגרת השימוש באתר, הנך מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המפורטים להלן:

·         פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

·         הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה .

·         שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

·         הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

·         היה והפרת תנאי מתנאי השימוש, תהא רשאית החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, להפסיק ו/או לחסום באופן מידי את גישתך לאתר וכן תעמוד לה הזכות למצות את זכויותיה בערכאות המשפטיות.

3.    מדיניות 

3.1               החברה תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: "מידע"), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש, סדר הדפים שבהם ביקר המשתמש, הזמן והתאריך של החיבור של המשתמש לאתר, ונתונים נוספים.      
 

3.2               מידע מסוג זה ייאסף לצורך שימושים מסחריים ו/או לצורכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדי ג', לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, וכן לצורך התאמה ושיפור השירות של החברה. החברה תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.
 

3.3               החברה תהא רשאית לגלות ו/או למסור לצדדים שלישיים ו/או להציג באתר ו/או באתרים אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בתשלום תמורה כלשהי, כל מידע כאמור, ולא תהיה לך, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה בעניין זה.      
 

3.4               החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם ואשר אינם בשליטת החברה באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.             
 

3.5               ובעניין זה, ידוע לך, כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים, חלקם  מפרסמים וחלקם חברות עסקיות שהחברה מצויה עמן בשיתוף פעולה עסקי. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהמשתמש משאיר באתרים אלה.
 

3.6               החברה מאבטחת את האתר והמידע המצוי בו באמצעים מתקדמים בהתאם למקובל בתחום. על אף האמור, אין באפשרות החברה להתחייב כי האתר על כל מרכיביו ו/או מאגרי המידע שברשותה יהיו חסינים מחדירות בלתי חוקיות. 

4.    ביצוע הזמנות ותשלום        

4.1               עת ביצוע ההזמנה הינך רוכש מוצר באתר המפעיל שירותי סליקה מאובטחים ומנוהל במערכת הזמנות חכמה.

4.2               מיד לאחר הרכישה תשלח החברה דואר אלקטרוני עם המוצר ו/או עם הנחיות להמשך שימוש.

4.3               לידיעתך, רכישת מוצר ממוצרי השיווק הדיגיטלי מקנה לך הזכות להשתמש בו בשימוש מסחרי.

4.4               רכישת שיעור מקוון הינה אישית. מיד עם ביצוע התשלום תשלח החברה ללקוח דואר אלקטרוני ובו קישור לצפייה בשיעור שבחר.

4.5               הצפייה בשיעורים אפשרית בכל זמן ובכל מקום ולתקופה שאינה מוגבלת.

4.6               הרוכש מתחייב ומצהיר כי לא יפגע בזכויות הקנייניות של החברה ולא יעשה כל שימוש מלבד שימוש פרטי בשיעורים המקוונים שרכש.

4.7               במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לחברה לבצע את העסקה, אזי תראה החברה בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. העסקה תחשב כסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד החברה לביצוע העסקה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג החברה קשר עם הלקוח.

4.8               הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט". במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, במידה שהחברה תוכיח כי כן קיבל את המוצר / השירות ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיו החברה או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה ומוצר / שירות התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא - הדבר לא יהווה הסכמה של החברה לביטול זה ותאפשר לחברה לדרוש ולתבוע את כספה.          

4.9               ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני digitaldirectservice@gmail.com ולפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, רשאית החברה לגבות דמי ביטול.
במקרה של פגם במוצר / בשירות שנרכש או במקרה שהמוצר / השירות שסופק לא תואם למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד (14) ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר / השירות, לפי המאוחר מבניהם.            

4.10            בכל מקרה אחר אשר אינו מנוי בסעיף הנ"ל אין ולא תהיה לצרכן זכות ביטול בהזמנת מוצרי החברה וזאת משום שמוצרי / שירותי החברה נמנים תחת מוצרים טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול.

5.    קבצי Cookies

5.1               בשעה שתבקר באתר, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה המקובלת והמוכרת כ"cookies".
 

5.2               מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך למחוק את קבצי ה- cookies מהמחשב שלך, לחסום קבלה שלהם או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- cookies או לא תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.            
 

6.    קניין רוחני וזכויות יוצרים

6.1               הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
 

6.2               חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש כלשהו בכל חלק מהאתר ו/או המידע ו/או הדפים ו/או התכנים ו/או סימני המסחר ו/או הלוגואים ו/או העיצובים המפורסמים בו ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.               
 

6.3               למען הסר ספק, החברה והחברה בלבד, היא בעלת מלוא זכויות היוצרים ולה שייך הקניין הרוחני בכל המוצג באתר לרבות הטקסט, התמונות וכו', על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007- ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.          
 

7.    הגבלת אחריות ושיפוי

7.1               המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע למשתמשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר. המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר וכל שימושם הוא ככלי המשמש בסיס להערכה אפשרית של זכויותיו של משתמש/ת כזו או אחר/ת. 
 

7.2               החברה ממליצה לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר.         
 

7.3               החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים המוצעים באתר, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או ההתקשרות בין הצדדים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את החברה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.        
 

7.4               החברה אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.        
 

7.5               מובהר, כי החברה רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי נגרמו איזשהם שינויים בפעולתו של האתר.   
 

8.    קישורים לאתרים חיצוניים

8.1               קישורים מסוימים שתוכל למצוא באתר מאפשרים לך לצאת מהאתר ולהיכנס לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ו/או קשורים לחברה (להלן: "האתרים המקושרים"). אתרים מקושרים אלה מסופקים לך אך ורק מסיבות של נוחות ואינם כפופים לשליטתה ו/או אחריותה של החברה.     
 

8.2               למען הסר ספק, אין לראות בקיומם של קישורים לאתרים המקושרים, משום המלצה ו/או עידוד ו/או מתן חסות ו/או מטעם החברה ו/או מי מטעמה ביחס לשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר המקושר. בהתאם לאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוכן ו/או פרסומת ו/או מוצר ו/או מידע אחר המצוי באתר וכן לכל תקלה ו/או ליקוי ו/או וירוס המצוי ו/או הנובע מהם.           
               

9.    כללי

9.1               התנאים הנקובים במסמך זה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים, בין החברה לבינך, המשתמש.      
 

9.2               החברה מבהירה, כי חלק מהשירותים באתר ניתנים או עשויים להינתן בתשלום וכי כל האמור לעיל יחול, הן ביחס לשירותים שניתנים ללא תשלום והן ביחס לשירותים הניתנים בתשלום.
 

9.3               כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לאתר זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש על פי חוקים אלה.

9.4                כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר זה תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז צפון ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.            
 

 


 

x

#{title}

#{text}

#{price}